Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

 

Dyrektywa Ptasia(OSO) – 3 obszary:

            „Ostoja Ińska" (PLB320008) – pow. ogólna 87 712 ha. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 3 635 ha (8,1% powierzchni zasięgu terytorialnego nadleśnictwa oraz 4,1% obszaru). Obszar obejmuje fragment Pojezierza Ińskiego o zróżnicowanej rzeźbie terenu (morena czołowa, morena denna, sandry) z licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i torfowiskami oraz rozdrobnionymi lasami z dużym udziałem siedlisk podmokłych. Wszystkie te walory stwarzają doskonałe warunki bytowania dla ptaków.

            „Lasy Puszczy nad Drawą" (PLB320016) – pow. ogólna 190 279 ha.
W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 527 ha (1,2% powierzchni zasięgu terytorialnego nadleśnictwa oraz 0,3% obszaru). Obszar obejmuję dużą część kompleksu leśnego w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy.

            „Ostoja Drawska" (PLB320019) – pow. ogólna 153 906 ha. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 18664 ha (41,4% powierzchni zasięgu terytorialnego nadleśnictwa oraz 12,1% obszaru). Obszar obejmuje najcenniejszą część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami. Lasy stanowią ok. 45% terenu, przeważają w nich siedliska borowe.

Dyrektywa Siedliskowa– 2 obszary:

            „Jezioro Lubie i Dolina Drawy" (PLH320023) – pow. ogólna 15 047 ha.     W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 12 208 ha (27,1% powierzchni zasięgu terytorialnego nadleśnictwa oraz 81,1% obszaru). Obszar obejmuje jedno                     z największych i najgłębszych jezior Pojezierza Drawskiego oraz odcinek doliny Drawy i Starej Drawy poniżej jeziora wraz z przylegającymi łąkami, lasami, licznymi torfowiskami i wrzosowiskami.

            „Pojezierze Ińskie" (PLH320067) – pow. ogólna 10 230 ha. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się 136 ha (0,3% powierzchni zasięgu terytorialnego nadleśnictwa oraz 1,3% obszaru). Obszar obejmuje środkową część Pojezierza Ińskiego z licznymi jeziorami (10% powierzchni) i lasami (60% powierzchni)         z przewagą siedlisk lasowych i mieszanych.